Onderwijsvernieuwingen 2021-2022

In het schooljaar 2021/2022 worden de volgende (onderwijskundige) activiteiten uitgevoerd:

Rekenen
Twee jaar geleden zijn we voor rekenen overgestapt op Gynzy. Gynzy is een digitaal leerplatform met digitale lesstof. De afgelopen 2 jaar hebben we Gynzy gebruikt samen met de lesmethode Pluspunt. Gynzy volgt dan de jaarplanning van Pluspunt, maar de kinderen gebruiken de digitale lesstof van Gynzy om de sommen te maken. 

Het middel Gynzy is een mooie een innovatieve manier om via een bekende rekenmethode rekensommen aan te bieden. De structuur en inhoud dient ook passend te zijn bij de wensen en behoeften van het team en de leerlingen. De rekencommissie heeft structureel de inhoud en resultaten geëvalueerd; in de praktijk bleek dat er onvoldoende aandacht werd besteed aan een aantal rekendomeinen (o.a. meten & meetkunde, tijd en datum). Dit heeft geen negatief effect gehad op de toetsresultaten. De lesstof is wel aangeboden, echter niet in de gewenste vorm. 

Om dit probleem te ondervangen zijn we dit jaar overgestapt op het volledig werken via Gynzy. Gynzy heeft eigen leerlijnen gekoppeld aan de doelen die per schooljaar gehaald moeten worden. Dit maakt het mogelijk om als team zelf de regie te nemen over het leerstofaanbod en te zorgen dat alle domeinen wel voldoende aan bod komen, conform de SLO-doelen.  Deze werkwijze zorgt er ook voor dat de kinderen sommen aangeboden krijgen die aansluiten bij wat zij op dat moment nodig hebben. 

Om ons deze werkwijze goed eigen te maken hebben we dit jaar twee dagdelen gepland voor een cursus. De eerste was in augustus en de tweede cursus is vandaag op de studiedag. 
Daarnaast hebben we een rekencommissie binnen ons team die ons verder kan begeleiden bij deze overstap.

Blink Wereld (Blink)
Gelijk met rekenen zijn we twee jaar geleden ook overgestapt naar Blink voor het zaakvakonderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek). We hebben de afgelopen twee jaar gewerkt in aparte vakken. Dit jaar gaan we (in ieder geval) een thema geïntegreerd uitproberen. Dit houdt in dat in een thema de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek aan bod komen. De groepen 5 tot en met 8 zijn hier inmiddels mee gestart. 

Deze manier van werken is veel meer gericht op onderzoekend leren. De kinderen werken naar een eindproduct toe waar ze zelf een grote betrokkenheid bij hebben. De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 kiezen samen een thema. Dus kinderen uit groep 5 en uit groep 6 werken aan hetzelfde thema.

Om een goede keus te maken en het geïntegreerde thema goed te kunnen aanbieden aan de kinderen hebben we afgelopen augustus een cursus Blink gekregen.

Coöperatieve werkvormen
Uit de SuccesSpiegel (de vragenlijsten die jullie afgelopen lente hebben ingevuld en die we ook hebben voorgelegd aan de kinderen en de leerkrachten) blijkt dat de betrokkenheid van de kinderen tijdens de lessen nog beter kan. Om de kinderen beter te betrekken bij het onderwijs krijgen we in 4 delen een cursus Coöperatieve Werkvormen aangeboden. 

Coöperatieve werkvormen zijn werkvormen die volgens vaste afspraken verlopen. Ze kunnen ingezet worden bij sociale activiteiten, maar ook tijdens de verschillende lesfasen. Het zijn werkvormen die het samenwerken bevorderen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen tegelijk actief bezig zijn. Uit onderzoek weten we dat actief betrokken kinderen meer en beter leren.

Afgelopen augustus hebben we het eerste deel van de cursus gevolgd en vandaag was deel 2.

Innovatiecentrum
Zoals jullie wel weten hebben we een prachtig Innovatiecentrum in school. Zolang het centrum open is, worden we geplaagd door lockdowns en corona-maatregelen. Dit jaar staat er op de planning dat meer groepen en kinderen het centrum in komen. Groepen en kinderen van onze school, maar ook van andere scholen.

Ook gaan we dit jaar de materialen van het centrum koppelen aan de doelen van Blink, zodat de materialen ook ingezet kunnen worden in de gewone lessen in de klas. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VR-brillen. Wanneer er een les gegeven wordt over vulkanen, kun je leren uit een boek, een filmpje kijken over vulkanen of je zet een VR-bril op en loopt een rondje over een werkende vulkaan.

Leren leren
Later in het jaar krijgen we een cursus over 'leren leren'. Dit is een leerlijn die gaat over hoe kinderen leren en wat zij nodig hebben om goed te kunnen leren. Deze leerlijn biedt ons nog betere handvatten om het leren van kinderen te monitoren en te stimuleren. 

De leerlijn bestaat uit onderdelen als: samenwerken, zelfstandig (door)werken, taakaanpak en reflecteren. Allemaal vaardigheden die het leren ondersteunen.

Lezen
Dit jaar gaan we ons ook oriënteren op het lezen van de kinderen. De leesresultaten zijn al goed, maar kunnen natuurlijk nog beter. In deze oriëntatie nemen we ook het leesplezier en begrijpend lezen mee. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van dit proces.

Betrokkenheid en welbevinden
Eigenlijk kun je alle bovenstaande onderdelen samenvatten in welbevinden en betrokkenheid, als onderliggende voorwaarden voor het leren van kinderen. En dat is meteen de rode draad in ons plan voor dit jaar. Het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen staat voorop en met bovenstaand aanbod willen we dit het komende jaar verder versterken. De kinderen voelen zich al fijn en zijn betrokken, maar wij zijn van mening dat dit nog beter kan.

Tot zover het plan voor dit jaar. Daarnaast houden we alle mooie dingen die we de afgelopen jaren hebben ingezet, zoals de Stermethode, sova-trainingen in groep 5 en 6 en de individuele begeleiding van de leerlingen. 

Ook scholen wij ons individueel bij door middel van cursussen. Zo gaan bijvoorbeeld de leerkrachten van de groepen 1/2 ieder een cursus doen gericht op kleuters. Zij zullen hun cursussen met elkaar en het team delen om de kennis bij een ieder te vergroten.